Nuohousuudistus ei ole nostanut hintoja merkittävästi, mutta nuohousvälit ovat pidentyneet

Vuonna 2019 voimaan tullut nuohousuudistus ei ole nostanut nuohouksen hintoja merkittävästi. Sen sijaan nuohousvälit ovat pidentyneet hieman. Tiedot käyvät ilmi sisäministeriön Itä-Suomen yliopistolta tilaamasta selvityksestä.

– Nyt valmistuneen selvityksen tulokset ja sisäministeriön asettaman nuohousuudistuksen seurantaryhmän tekemät havainnot tukevat toisiaan ja ovat saman suuntaisia, kertoo yli-insinööri Jaana Rajakko sisäministeriöstä.

Itä-Suomen yliopisto selvitti miten nuohouksen säädösmuutokset ovat vaikuttaneet nuohousmarkkinoiden toimivuuteen ja kuluttajahintoihin sekä kiinteistöjen nuohousvelvoitteen toteutumiseen. Selvityshankkeessa Itä-Suomen yliopisto analysoi nuohousyritysten verkkosivujen sisältöä ja rakennuspalojen kehitystä sekä toteutti kyselyt sekä nuohousyrityksille että pelastuslaitoksille.

-Selvityshankkeen mukaan nuohousuudistuksen toimeenpano on sujunut melko hyvin, eikä yllättäviä vaikutuksia ole syntynyt, toteaa professori Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopistosta.

Nuohouspalvelut vapautuivat kilpailulle vuonna 2019

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa, kun piirinuohousjärjestelmä ja siihen liittynyt hintasääntely loppuivat. Nuohouspalvelujen vapaa tarjonta tarkoittaa sitä, että nuohousyrittäjät voivat nykyään tarjota palvelujaan ilman maantieteellisiä rajoituksia tai hintasääntelyä. Rakennuksen omistaja tai haltija voi tilata nuohouspalvelun haluamaltaan yrittäjältä ja vertailla alueensa nuohouspalveluja muun muassa hinnan osalta. Nuohousyrittäjien on noudatettava nuohouspalvelujen markkinoinnissa kuluttajasuojalain säännöksiä.

Lainsäädäntöuudistuksen kaikki vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä, mutta selvityksen perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että rakennusten nuohousten toteutuminen on hieman heikentynyt. Käytännössä tämä näkyy nuohousvälien pidentymisenä. Tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvien tulipalojen lukumäärät ovat pysyneet kuitenkin aikaisemmalla tasolla. Nuohousyritykset ilmoittavat aikaisempaa harvemmin tulisijoissa ja hormeissa havaitsemistaan vioista pelastuslaitoksille, vaikka ilmoittamisvelvoitteen sääntely ei ole muuttunut.

Nuohouksen hintataso ei ole noussut merkittävästi lainsäädäntöuudistuksen jälkeen, kun huomioidaan yleinen inflaatio. Toisaalta nuohousyritysten palveluhinnastot eivät välttämättä ole esillä verkkosivuilla, vaikka kuluttajan on hyvä olla tietoinen nuohouspalvelun hinnasta jo ennen palvelutapahtumaa.

Nuohousyritysten välinen kilpailu lisääntynyt tiheästi asutuilla alueilla

Piirinuohouksen päättymisen jälkeen alalle on tullut uusia yrityksiä. Monesti uusi yrittäjä on toiminut aiemmin nuohousyrityksen työntekijänä. Nuohousyritysten välinen kilpailu on lisääntynyt eniten tiheästi asutuilla alueilla. Nuohousyritykset ovat edelleen pieniä, mutta nuohousyritysten toiminta-alueet ovat laajentuneet. Lainsäädäntöuudistuksen myötä osa yrityksistä on lisännyt nuohouspalvelujensa markkinointia.

Nuohousyritysten mielipiteet säädösmuutosten onnistumisesta jakaantuvat. Etenkin nuohoojat kokevat, etteivät kiinteistöjen omistajat ole sisäistäneet omaa vastuutaan tilata nuohooja nuohoamaan tulisijat ja savuhormit säännöllisesti. Pelastuslaitokset pitivät uudistusta pääsääntöisesti onnistuneena.

Kiinteistöjen nuohousvelvoitteesta pitää viestiä enemmän

Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota nuohousalan houkuttelevuuteen, jotta nuohoojia ja nuohouspalveluja olisi saatavilla kaikkialla myös tulevaisuudessa. Tieto nuohouksessa havaituista tulipalon vaaraa aiheuttavista vioista tulisi kulkea pelastuslaitoksille nykyistä paremmin. Kiinteistöjen nuohousvelvoitteesta on edelleen tarve viestiä tehostetusti.

Sisäministeriö antaa eduskunnalle kirjallisen selvityksen säädösmuutosten toimeenpanosta ja jälkiseurannasta tämän vuoden loppuun mennessä. Eduskunnalle annettava selvitys perustuu Itä-Suomen yliopiston selvityksen tuloksiin sekä nuohousuudistuksen seurantaryhmän seurantahavaintoihin. 

Lähde: Sisäministeriön tiedote 25.8.2021

Lisätietoja:
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi
lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen, Itä-Suomen yliopisto, p. +358 50 4422 582, anssi.keinanen@uef.fi

Nuohousuudistuksen seurantaryhmän toimintakertomus 2019-2020

Usein kysytyt kysymykset nuohousuudistuksesta