Nuohousyritykselle

Nuohouksen markkinointi

Nuohouksen markkinointia ohjaa tietyt säädökset

Nuohouspalvelujen kuluttajiin kohdistuvasta markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Kuluttajille jaettavien esitteiden ja muiden mainosten tulee siten olla selkeästi tunnistettavissa yrityksen markkinoinniksi.

 

Piirinuohousjärjestelmästä luovuttiin koko maassa 1.7.2019 alkaen, joillakin alueilla jo aikaisemmin. Piirinuohousjärjestelmästä luopumisen jälkeen rakennuksen omistaja on voinut itse valita sen palveluntarjoajan, jolta nuohouspalvelunsa hankkii. Uudistuksen jälkeen ei siis ole enää piirinuohoojia, joilla olisi yksinoikeus nuohoukseen ja jotka ilmoittaisivat nuohouskäynneistään kuluttajille jaettavilla nuohousilmoituksilla. 

 

Nykyisin nuohousyrittäjät voivat markkinoida nuohouspalveluitaan kuluttajille kuluttajansuojalain säännöksiä noudattaen. Yritykset voivat markkinointinsa yhteydessä kertoa myös niistä lainsäädännön velvoitteista, jotka liittyvät nuohouspalveluihin. Käytetystä markkinointimateriaalista ei kuitenkaan saa syntyä kuluttajalle sellaista kuvaa, että palvelu olisi pakko hankkia juuri tarjouksen tehneeltä yritykseltä.


Asiakkaan kanssa voidaan tehdä yrityksen toimesta sopia yhteinen toimintapa nuohouksesta muistuttamisen suhteen, jos toimintapa on asiakkaalle ok. Kyse on yrityksen ja asiakkaan välisestä yhteisen toimintavan sopimisesta. Asiakkaalla tulee kuitenkin olla oikeus peruuttaa sopimus.

 

Nuohouspalveluita voi tarjota nuohoustarjouslappuja jakamalla, joissa voi olla yksilöity ja ehdotettu tarjousaika, mutta kuluttajaa ei voi sitoa mitenkään tämän ajan tilaamiseen jo valmiiksi. Lapussa pitää siis lukea esimerkiksi, että ehdotettu aika peruuntuu automaattisesti, jos siihen ei reagoida asiakkaan suunnalta tiettyyn aikaan mennessä.

 

Hinnan ilmoittaminen

 

Nuohousyrityksen palvelun hinnoittelu ja hinnoittelun perusteet tulevat näkyä kuluttajalle ennen palvelun tilaamista. Tässä on kahden erilaisen kuluttajalle myytävän palvelun määritelmät, joita nuohousalalla toteutetaan.

 

Mikäli kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja solmivat sopimuksen muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, kyse on lähtökohtaisesti kotimyynnistä. Mikäli sopimus taas solmitaan esimerkiksi puhelimitse, netin kautta tai muuta etäviestintä käyttäen, kyse on etämyynnistä. Kun kyse on koti- tai etämyynnistä, elinkeinonharjoittajan tulee noudattaa toiminnassaan kuluttajansuojalain 6 luvun vaatimuksia. Laki edellyttää esimerkiksi sitä, että kuluttajalle kerrotaan ennen etämyyntisopimuksen tekemistä kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida etukäteen laskea, hinnan määräytymisen perusteet.

 

 Ote kuluttajansuojalaista: Kuluttajansuojalaki 38/1978 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

 

Pal­ve­lun suo­rit­ta­mi­nen il­man ti­laus­ta

 

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa tarjota kulutushyödykkeitä toimittamalla niitä kuluttajille ilman nimenomaista tilausta ja edellyttämällä kuluttajalta maksua, hyödykkeen palauttamista tai säilyttämistä taikka muuta toimenpidettä (kuluttajansuojalain 2 luvun 10 §). Markkinointi ei saa siten perustua siihen, että kuluttajalle luvataan toimittaa jokin kulutushyödyke, tavara tai palvelu, ellei kuluttaja markkinointiyhteydenoton saatuaan erikseen kiellä hyödykkeen toimittamista.

 

Ennen sopimuksen tekoa yrityksen tulee toimittaa asiakkaalle:

  1. ennakkotiedot tuotteesta tai palvelusta sekä myyjän yhteystiedoista paperilla tai muulla pysyvällä tavalla. Ennakkotietoihin sisältyvät muun muassa:

    – Tavaran tai palvelun pääominaisuudet,

    – kokonaishinta veroineen sekä mahdolliset toimitus- ja muut kulut,

    – asiakkaan oikeudet kauppaa peruutettaessa ja peruuttamisohjeet,

  2. peruuttamislomake, jolla voit peruuttaa kaupan 14 päivän kuluessa.

 
 

Sopimuksen solmimisen jälkeen yrityksen täytyy toimittaa asiakkaalle sopimusvahvistus.

Lisätietoa asiaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta

Saa mainostaa

Nuohoustarjous, mainos nuohouksesta tai ehdotus yhteistyöstä ovat sopivia sävyjä suoramarkkinoinnissa.


Saa kertoa

Asiakasta saa muistuttaa hänen velvollisuudestaan huolehtia lakisääteinen nuohous.

Saa ehdottaa

Nuohousaikaa saa ehdottaa asiakkaalle, mutta ajan täytyy peruuntua automaattisesti, jos asiakas ei siihen reagoi

Ei saa käyttää

Piirinuohousaikaan kuuluneita Nuohousilmoitus–otsikolla olevia lappuja ei saa jakaa. Nuohousilmoituslaput voi olla sekoitettavissa viranomaisten lähettämiin ilmoituksiin.

Ei saa painostaa

Asiakkaalle ei saa syntyä kuvaa, että juuri kyseisen yrityksen palvelu olisi lain mukaan tilattava.

Ei saa velvoittaa

Ehdotettua yksilöllistä nuohousaikaa ei saa velvoittaa perumaan, mikäli se ei sovi. Jos asiakas ei reagoi ehdotettuun aikaan, hänelle ei saa syntyä siitä mitään kuluja.

Saa tarjota

Asiakkaalla tulee olla tieto nuohouksen hinnasta ja hinnan muodostumisen perusteista ennen sopimuksen solmimista

Saa sopia

Asiakkaan kanssa voidaan sopia yhteisestä toimintatavasta nuohouksen tai nuohouksesta muistuttamisen suhteen, jos toimintapa on asiakkaalle ok. Kyse on yrityksen ja asiakkaan välisestä yhteisen toimintatavan sopimisesta. Asiakkaalla tulee olla kuitenkin oikeus peruuttaa sopimus.

Ei saa olettaa

Nuohouspalvelua ei voi suorittaa ilman tilausta.


Ei saa erehdyttää

Lain mukaan ”markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun tavaraan tai palveluun liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.”

Nuohouksen markkinointi

Tutustu myös

Nuohoustyöohjeet

Säädökset

Nuohoustodistus

Vikailmoituslomake

Opiskelijan työskentely opiskeluaikana nuohousyrityksessä

Ajankohtaista

Lämmityskauden päätös: lähtölaukaus järjestelmien huoltotöille  

Kesä on parasta aikaa tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto ja toteuttaa erilaiset lämmitysjärjestelmähuollot. Tulisijat ja kattilat on