Nuohousyritysten markkinointitapa on uudistunut

Nuohouspalvelut ja niiden hinnat vapautuivat, kun piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa. Nuohousyritysten on täytynyt muuttaa markkinointiaan vastaamaan uuden ajan vaatimuksia.

Piirinuohousjärjestelmän päätyttyä kiinteistönomistajat ovat saaneet valita, miltä yritykseltä he hankkivat nuohouksen. Yritykset voivat itse määrittää palvelunsa hinnan, joten kuluttajien on syytä vertailla nuohoushintoja samalla tavoin kuin mitä tahansa muita palveluita hankkiessaan. 

Nuohousilmoitus-lappuja ei enää saa olla liikenteessä. Sen sijaan mainoslappunen voi sujahtaa postilaatikkoon – on kuluttajan oma päätös, mihin tarjoukseen tarttu.

Kyllä saa Ei saa 
Mainostaa 
– Nuohoustarjous, mainos nuohouksesta tai ehdotus yhteistyöstä ovat sopivia sävyjä suoramarkkinoinnissa 
Ilmoittaa 
– Nuohousilmoitus–lappuja ei saa jakaa 
Kertoa  
– Asiakasta saa muistuttaa hänen velvollisuudestaan huolehtia lakisääteinen nuohous 
Painostaa  
– Asiakkaalle ei saa syntyä kuvaa, että juuri kyseisen yrityksen palvelu olisi lain mukaan tilattava 
Ehdottaa 
– Saat ehdottaa aikaa asiakkaalle ja pyytää vahvistamaan sen, mikäli se sopii Voidaan ehdottaa asiakkaan ottamaan yhteyttä esimerkiksi tietyllä viikolla, mikäli on kiinnostunut nuohouksen tilaamisesta yritykseltäsi 
Velvoittaa 
– Ehdotettua yksilöllistä nuohousaikaa ei saa velvoittaa perumaan, mikäli se ei sovi Jos asiakas ei reagoi ehdotettuun aikaan, hänelle ei saa syntyä siitä mitään kuluja   
Tarjota 
-Asiakkaalla tulee olla tieto nuohouksen hinnasta tai hinnan muodostumisen perusteista ennen sopimuksen solmimista. Esim. Tuntihinta € / h, kappalehinta € / tulisija Hinnasto tulee olla näkyvillä esim. Nettisivuilla, autossa tai suoramarkkinointikirjeessä 
Olettaa 
– Palvelua ei saa suorittaa ilman tilausta 
Kuvassa on Nuohousalan Keskusliiton esimerkki nuohoustarjouksesta, joka on Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen näkökulmasta sallittu. Mainoksen otsikossa lukee: "Muistathan nuohouksen", ja "Voitte pyytää tarjouksen kiinteistönne nuohouksesta": 

Kuvan alareunassa viitataan pelastuslakiin sekä kiinteistönomistajan vastuuseen järjestää turvallinen pääsy katolle. Lopussa ohjataan tarkistamaan luotettava OMAnuohooja sivustolta www.nuohoojat.fi.

Mainos pitää tunnistaa mainokseksi 

Kuluttajansuojalaissa edellytetään, että kuluttajiin kohdistuvasta markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Kuluttajille jaettavien esitteiden ja muiden mainosten tulee siten olla selkeästi tunnistettavissa yrityksen markkinoinniksi. Mainos ei saa olla sekoitettavissa esimerkiksi viranomaisilmoitukseen eikä siitä saa muodostua kuluttajalle sellaista kuvaa, että kuluttaja olisi velvoitettu hankkimaan kyseisen tavaran tai palvelun juuri markkinoinnissa tarkoitetulta yritykseltä. 

Uudessa tilanteessa nuohousyrittäjät voivat markkinoida nuohouspalveluitaan kuluttajille kuluttajansuojalain säännöksiä noudattaen. Yritykset voivat markkinointinsa yhteydessä kertoa myös niistä lainsäädännön velvoitteista, jotka liittyvät nuohouspalveluihin. Käytetystä markkinointimateriaalista ei kuitenkaan saa syntyä kuluttajalle sellaista kuvaa, että palvelu olisi pakko hankkia juuri tarjouksen tehneeltä yritykseltä. 

On myös huomattava, että kaikki kuluttajat eivät välttämättä ole vielä tietoisia piirinuohousta koskevasta muutoksesta eikä tätä voida heiltä edellyttääkään.  Tällöin, jos nuohousyritys käyttää edelleen piirinuohoukseen viittaavaa markkinointia, kuluttaja saa helposti virheellisen käsityksen, että hänen tulee käyttää kyseisen yrityksen nuohouspalveluja. 

Palvelun suorittaminen ilman tilausta  

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa tarjota kulutushyödykkeitä toimittamalla niitä kuluttajille ilman nimenomaista tilausta ja edellyttämällä kuluttajalta maksua, hyödykkeen palauttamista tai säilyttämistä taikka muuta toimenpidettä (kuluttajansuojalain 2 luvun 10 §). Markkinointi ei saa siten perustua siihen, että kuluttajalle luvataan toimittaa jokin kulutushyödyke, tavara tai palvelu, ellei kuluttaja markkinointiyhteydenoton saatuaan erikseen kiellä sen toimittamista. 

Palvelun hinnan ilmoittaminen ennen sopimuksen tekemistä 

Kun kyse on koti- tai etämyynnistä, elinkeinonharjoittajan tulee noudattaa toiminnassaan kuluttajansuojalain 6 luvun vaatimuksia. Laki edellyttää esimerkiksi sitä, että kuluttajalle kerrotaan ennen etämyyntisopimuksen tekemistä kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida etukäteen laskea, hinnan määräytymisen perusteet. 

Yritykset eivät myöskään voi mennä tekemään nuohousta ilman tilausta, joten nuohooja ei voi ilmoittaa kuluttajalle tulevansa tekemään nuohousta tiettynä ajankohtana. Kuluttajalla ei ole velvollisuutta reagoida tällaiseen nuohousaikaehdotukseen.  

Nuohousalan Keskusliitto on tiedottanut markkinoinnista jäsenistölleen säännöllisesti. 

Palveluiden markkinointia ja tarjontaa yrityksiltä kuluttajille koskevat säännökset löytyvät kuluttajansuojalaista, jonka noudattamista valvoo kuluttaja-asiamies.