Vuoden 2021 toiminnan kärjet

Liittohallitus kokoontui 12.3.2021 hallituksen kokoukseen sekä verkkotyöpajaan kehittämään toimintasuunnitelmaa vuoden 2021 kärkiteemoihin vaikuttamiseksi: lakimuutoksen seurantaraporttiin sekä kansallisen ilmansuojeluohjelmaan 2030. Lisäksi vuoden 2021 aikana nostetaan kattoturvallisuus teemaa korostetusti esille.

Hallituksen kokous 4/2021 12.3.2021 klo 9-11

Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin alustava tuloslaskelma sekä tase ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toimintakertomus kevätkokoukselle esiteltäväksi. Pohdittiin kevätkokouksen järjestelyjä ja todettiin, että on varauduttava myös etätoteutukseen vallitsevan epävarman tilanteen puitteissa.

Suunnittelutyöpaja 12.3.2021 klo 11-16

Nuohousalan Keskusliitolla on vuoden 2021 aikana mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi sekä

1) pelastuslain muutoksen arvioinnista annettavaan loppuraporttiin Eduskunnalle että

2) Kansalliseen ilmansuojeluohjelmaan, jossa puun pienpolton linjauksista kirjataan.

Työskentely toteutettiin SWOT-analyysin avulla molempien teemojen osalta. Pienryhmät arvioivat kunkin teeman osalta Nuohousalan Keskusliiton

  • vahvuudet, joita toiminassamme on jo olemassa ja joita tulee korostaa tulevaisuudessa.
  • heikkoudet, joita toiminnassamme esiintyy ja joita on pyrittävä korjaamaan.
  • mahdollisuudet, joita ulkopuoliset muutokset voivat tarjota ja niiden hyödyntäminen tulevaisuudessa, sekä
  • uhat, joita olosuhteet voivat tuoda tullessaan ja kuinka näihin tulisi varautua
swot

Esille nostettiin kolme oleellisinta asiaa kustakin kentästä, joihin perehtymällä tarkemmin, tullaan tekemään jatkosuunnitelmia lausuntojen pohjaksi päättäjille.

Jatkosuunnitelmia varten on arvioitava toimintaa krittisesti ja pohdittava, mitä ominaisuuksia liiton tulee vahvistaa, mihin varautua ja mitä hyödyntää tehokkaammin. Työskentely jatkuu tilannekuvan arvioinnin ja kirkastamisen jälkeen kohti vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan.

Nuohousta koskevan lakiuudistuksen arviointi

Nuohousta koskevan lakiuudistuksen toteutumisen arviointia koskeva raportti tulee olemaan merkittävä, koska siinä sisäministeriön asettaman seurantaryhmän keräämä tieto arvioidaan mahdollisten muutostarpeiden osalta. Nuohouksen säilyminen jatkossakin lakisääteisenä tehtävänä, sisältäen nuohoojan ammattipätevyysvaatimuksen, ovat välttämättömiä kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden näkökulmasta. Nämä ovat myös liiton strategisia painopisteitä.

Koulutuksella ja sen laadun varmistamisella vaikutetaan siihen, kuinka ala kehittyy tulevaisuudessa ja millaisena toimijana sekä yhteistyötahona nuohousala nähdään. Eduskunta edellytti lakimuutoksen lausumassaan, että lainsäädännön uudistamisen vaikutuksia seurataan erityisesti paloturvallisuuden sekä nuohouspalvelujen saatavuuden, laadun ja hinnan osalta.

Liiton nykytila-analyysi pelastuslakiin vaikuttamisen kannalta:

Puun pienpoltto kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa

Ympäristöasiat ovat yhteiskunnassamme jatkuvasti esillä. Nuohousala ei tee poikkeusta tässä tapauksessa. Me alana voimme olla vaikuttamassa siihen, että minkälaisia keinoja puun pienpolton päästöjen vähennyksessä käytetään ja kuinka puhtaan puun pienpolton sanomaa ja valistusta viedään eteenpäin. Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030 on iso kokonaisuus, jossa puun pienpoltto on yksi päästövähennystavoitteiden kohde. Hyviä etujamme ympäristövaikuttamisen saralla ovat vahva ammattitaito ja tietoisuus oikeanlaisesta puun pienpoltosta sekä paloturvallisuusasiantuntijuus. Lisäksi isona etuna on se, että olemme nuohouskäynneillä paikallisessa kontaktissa asiakkaan kanssa, jolloin valistus ja ohjeistus voidaan saada suoraan perille sekä tietoisuuteen tulisijan käyttäjälle.

Liiton nykytila-analyysi puun pienpolttoon vaikuttamisen kannalta:

Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 puun pienpolton teemaryhmä jatkaa toukokuussa toimintaansa ja muun muassa näitä asioita kirkastetaan jatkotyöskentelyssä vaikuttaaksemme ilmasuojeluohjelman toteutuksen sisältöön puun pienpolton suhteen. Liitto haluaa olla aktiivisena toimijana mukana puun pienpolton päästökeskusteluissa, jotta oikeanlaiset ja soveltuvat toimet löydetään päästövähennystarpeita suunniteltaessa.